SMC eSharing Newsletter

English VersionJapanese VersionIndonesian VersionVietnamese Version
 • Product

  February 20, 2019

  MACM Centring Unit

  Convey heavy loads & save space and energy

  The MACM is a new centring unit that helps to align, position and transfer heavy workpieces up to 1,000 kg on conveyor lines. Manufacturers can install and operate more compact conveyor lines with smaller cylinders, yet able to perform the same task. Hence, contributing to space and air savings. Further usage benefits are achieved with the choice of three table materials and a table centre movable range up to Ø100 mm, which makes the MACM ideal for general automation and material handling plants.

  Check out the video and see how MACM Series will helps convey heavy loads & save space and energy.  Click here to view product info

   

 • Tips

  February 20, 2019

  Cylinders for holding a workpiece in place while work

  More Details

 • News

  February 20, 2019

  Convenient and Easy to Use Customer Enquiry Portal

  We welcome your registration for Customer Enquiry Portal (CEP). As a CEP user, you will benefit from fast and easy

  • Stock status checking
  • Request for quotation
  • Delivery status checking

  Customer Enquiry Portal is exclusively designed for all our valued customers to have the best available and accurate information at anytime and anywhere.

  Login to register now.
  It is our pleasure to have you with us.

 • Technology News

  February 20, 2019

  Making the Most of Your IIoT Transformation

  An innovation leader shares five pathways to lower costs, better quality.

  By 2020, global IoT spend is expected to reach $1.29 trillion, and the manufacturing industry is expected to account for 15% of all IoT spending in the U.S. While the costs of implementing IIoT solutions have fallen to more affordable levels, companies run the risk of exceeding their budgets and falling short of executive expectations if solutions are not implemented correctly.

  Implementing new technology doesn’t need to be expensive. By starting small and keeping business objectives at the forefront of every decision, leaders can dramatically reduce the inherent risks in IIoT implementations. That said, manufacturers need to consider the following points in order to maximize ROI:

  1.  Focus on outcomes, not timelines.
  2.  Get buy-in from executive leadership.
  3.  Get early feedback from frontline employees.

  IoT has the potential to transform how manufacturers operate and gain unprecedented competitive advantages in the market. But to capture these values, companies must commit to doing more than buying the latest technologies. With implementation strategies for both the technology and the humanity inherent in IoT, businesses can make the most out of their investments and confidently enter the era of Industry 4.0.

  Click here for more details

 • Produk

  February 20, 2019

  MACM Centring Unit

  Menggiring beban berat & hemat ruang dan energi

  MACM adalah centering unit baru yang membantu untuk meluruskan, memposisikan dan mentransfer benda kerja berat hingga 1.000 kg pada jalur konveyor. Pabrikan dapat memasang dan mengoperasikan jalur konveyor yang lebih kompak dengan silinder yang lebih kecil, namun dapat melakukan tugas yang sama. Karenanya, berkontribusi pada penghematan ruang dan udara. Manfaat penggunaan lebih lanjut dicapai dengan pilihan tiga bahan meja dan jangkauan meja pusat bergerak hingga Ø100 mm, yang menjadikan MACM ideal untuk otomatisasi umum dan pabrik penanganan bahan.

  Lihat videonya dan lihat bagaimana MACM Series akan membantu menyampaikan beban berat & menghemat ruang dan energi.  Klik di sini untuk melihat info produk

   

 • Tips

  February 20, 2019

  Cylinder untuk menahan benda kerja pada tempatnya saat bekerja

  Detail Lengkap

 • Berita

  February 20, 2019

  Nyaman dan Mudah Menggunakan Customer Enquiry Portal

  Kami menerima registrasi Customer Enquiry Portal (CEP). Sebagai pengguna CEP, anda akan mendapatkan keuntungan dengan cepat dan mudah

  • Cek status stok
  • Permintaan quotation (penawaran)
  • Cek status pengiriman

  Customer Enquiry Portal didesain eksklusif khusus untuk semua pelanggan kami agar memiliki informasi terbaik dan akurat yang tersedia, kapan saja dan dimana saja.

  Masuk untuk registrasi sekarang
  Dengan senang hati kami bisa bersama anda

 • Berita Teknologi

  February 20, 2019

  Maksimalkan Transformasi IIoT Anda

  Pemimpin inovasi berbagi lima jalur dengan biaya lebih rendah, kualitas lebih baik.

  Pada tahun 2020, pengeluaran IoT global diperkirakan akan mencapai $ 1,29 triliun, dan industri manufaktur diperkirakan menyumbang 15% dari seluruh pengeluaran IoT di AS. Sementara biaya penerapan solusi IIoT telah jatuh ke tingkat yang lebih terjangkau, perusahaan menjalankan risiko melebihi anggaran mereka dan gagal memenuhi harapan eksekutif jika solusi tidak diterapkan dengan benar.

  Menerapkan teknologi baru tidak perlu mahal. Dengan memulai usaha kecil dan mempertahankan tujuan bisnis di garis depan setiap keputusan, para pemimpin dapat secara dramatis mengurangi risiko yang melekat dalam implementasi IIoT. Maka, pabrikan perlu mempertimbangkan hal-hal berikut untuk memaksimalkan ROI:

  1.  Fokus pada hasil, bukan jadwal.
  2.  Dapatkan dukungan dari kepemimpinan eksekutif.
  3.  Dapatkan umpan balik awal dari karyawan garis depan.

  IoT memiliki potensi untuk mengubah cara produsen beroperasi dan mendapatkan keunggulan kompetitif yang belum pernah terjadi sebelumnya di pasar. Tetapi untuk menangkap nilai-nilai ini, perusahaan harus berkomitmen untuk melakukan lebih dari membeli teknologi terbaru. Dengan strategi implementasi baik untuk teknologi maupun kemanusiaan yang melekat dalam IoT, bisnis dapat memanfaatkan investasi mereka secara maksimal dan dengan percaya diri memasuki era Industri 4.0.


  Klik di sini untuk detail

 • SẢN PHẨM

  February 20, 2019

  BỘ ĐỊNH TÂM MACM

  Truyền tải lớn, tiết kiệm không gian và năng lượng

  MACM là một bộ phận định tâm mới giúp căn chỉnh, định vị và chuyển các phôi nặng tới 1.000 kg trên các dây chuyền. Các nhà sản xuất có thể cài đặt và vận hành các dây chuyền nhỏ gọn hơn với các xi lanh nhỏ hơn, nhưng vẫn có thể thực hiện cùng một nhiệm vụ. Do đó, góp phần tiết kiệm không gian và năng lượng. Còn nhiều lợi ích hơn nữa như: bàn trượt của MACM có ba vật liệu để chọn lựa và phạm vi di chuyển trung tâm của nó lên đến Ø100 mm, điều này làm cho MACM trở nên lý tưởng cho các nhà máy xử lý vật liệu và tự động hóa nói chung .

  Xem video để xem cách dòng MACM giúp truyền tải trọng, tiết kiệm không gian và năng lượng lớn như thế nào .  Nhấp vào đây để xem thông tin sản phẩm

   

 • MẸO

  February 20, 2019

  Những Xylanh giữ phôi tại chỗ trong quá trình làm việc

  Xem them thông tin tại đây

 • TIN TỨC

  February 20, 2019

  Cổng thông tin khách hàng thuận tiện và dễ sử dụng

  Chúng tôi luôn chào đón việc đăng ký tại cổng thông tin khách hàng (CEP). Là thành viên của CEP, bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích từ sự nhanh chóng và dễ dạng

  • Kiểm tra tình trạng trữ hàng
  • Yêu cầu báo giá
  • Kiểm tra tình trạng giao hàng

  Cổng thông tin khách hàng được thiết kế riêng biệt cho tất cả khách hàng của chúng tôi, các thông tin luôn có sẵn và chính xác nhất bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu.

  Truy cập để đăng ký ngay.
  Thật lấy làm vinh dự khi bạn đến với chúng tôi.

 • TIN CÔNG NGHỆ

  February 20, 2019

  Tận dụng tối đa chuyển đổi IIo

  Một nhà lãnh đạo đổi mới chia sẻ năm cách để giảm chi phí thấp hơn, chất lượng tốt hơn.


  Đến năm 2020, chi tiêu IoT toàn cầu dự kiến sẽ đạt 1,29 nghìn tỷ đô la và ngành công nghiệp sản xuất dự kiến sẽ chiếm 15% tổng chi tiêu IoT ở Mỹ trong khi chi phí thực hiện các giải pháp IIoT đã giảm xuống mức vừa phải hơn, các công ty gặp rủi ro vượt quá ngân sách của họ và không đạt được kỳ vọng nếu các giải pháp không được thực hiện đúng.


  Việc triển khai công nghệ mới không cần phải tốn kém. Bằng cách bắt đầu nhỏ và giữ vững mục tiêu kinh doanh trong mọi quyết định, các nhà lãnh đạo có thể giảm đáng kể các rủi ro vốn trong việc triển khai IIoT. Điều đó nói rằng, các nhà sản xuất cần xem xét các điểm sau để tối đa hóa ROI:

  1.  Tập trung vào kết quả, không phải toàn thời gian .
  2.  Nhận mua từ lãnh đạo điều hành .
  3.  Nhận phản hồi sớm từ nhân viên tuyến đầu .

  IoT có tiềm năng biến đổi cách các nhà sản xuất vận hành và đạt được những lợi thế cạnh tranh chưa từng có trên thị trường. Nhưng để nắm bắt những giá trị này, các công ty phải cam kết thực hiện nhiều hơn là mua các công nghệ mới nhất. Với các chiến lược triển khai cho cả công nghệ và tính nhân văn vốn có trong IoT, các doanh nghiệp có thể tận dụng tối đa các khoản đầu tư của mình và tự tin bước vào kỷ nguyên của Công nghiệp 4.0.

  Nhấn vào đây để biết thêm thông tin chi tiếtAbout SMC Corporation (Singapore) Pte. Ltd.

SMC Corporation (Singapore) Pte. Ltd is the Singapore subsidiary of SMC Corporation, the world’s largest pneumatic automation products manufacturer which was established in Japan and now has more than 50 years of experience. The Singapore subsidiary itself was established in 1974 and since then has grown over 45 years, gaining more than 65% of the market share in Singapore and established a far-reaching dealer network spanning countries such as Egypt, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka,Cambodia and Qatar.

While the subsidiary mainly assembles knockdown cylinders, SMC Singapore also offers a wide range of high quality advanced industrial pneumatic products to meet applications in a myriad of sectors and fields of the market such as semiconductor, automotive, medical, and petrochemical, just to name a few. Products offered here range from actuators like electric actuator, pneumatic actuator and linear actuator, to valves like solenoid valve, pneumatic valve and flow control valve; from thermo equipment like thermo chiller and heat exchanger, to a variety of electrostatic discharge removal equipment.

Striving to maintain high standards not only in products but also in customer service, SMC Singapore is equipped with a well-stocked warehouse ensures quick delivery, as well as maintaining high levels of technical services and solid communication network to consistently meet the needs and expectations of our customers.Top